ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “รู้จักป่าคลอก จากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมัคคุเทศก์อาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน-ตำบลป่าคลอก โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “รู้จักป่าคลอก จากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมัคคุเทศก์อาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน-ตำบลป่าคลอก โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “รู้จักป่าคลอก จากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมัคคุเทศก์อาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน-ตำบลป่าคลอก โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 38 คน จาก ศวทม. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านป่าคลอก เพื่อให้ครู อาจารย์และนักเรียนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์และพืชทะเลในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในช่วง ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของตนให้กับนักเรียน ช่วงบ่ายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน จาก ศวทม. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น-ตำบลป่าคลอก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าคลอก และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์และพืชทะเลในพื้นที่ การใช้ประโยชน์และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของตน