ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยการรับฟังบรรยาย เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงานให้เกิดสุข" และ เรื่อง "การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความโปร่งใส และการตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ" ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงรายรีสอร์ต รวมถึงการศึกษาดูงานด้านการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำกลางเชียงราย และศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาจรรยาข้าราชการ ณ ศาสนสถาน จังหวัดเชียงราย