ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล และกลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน สัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำต่างๆ รวมทั้งตรวจวัดธาตุอาหารและคุณภาพน้ำ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล และกลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน สัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำต่างๆ รวมทั้งตรวจวัดธาตุอาหารและคุณภาพน้ำ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง

วันที่ 25 ก.พ.- 2 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล และกลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน สัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำต่างๆ รวมทั้งตรวจวัดธาตุอาหารและคุณภาพน้ำ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง ตามโครงการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ ไทย-เมียนมาร์ (Transboundary MPA) ข้อมูลดังกล่าวใช้บอกถึงความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณจังหวัดระนอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศชายฝั่ง รวมทั้งใช้ในการตอบสนองนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประกาศพื้นที่จังหวัดระนองเป็นมรดกโลกต่อไป