ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ได้ทำการสำรวจกลุ่มประชากรสัตว์ทะเลหายาก และตรวจสุขภาพสัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัย โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey)

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ได้ทำการสำรวจกลุ่มประชากรสัตว์ทะเลหายาก และตรวจสุขภาพสัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัย โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey)

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ได้ทำการสำรวจกลุ่มประชากรสัตว์ทะเลหายาก และตรวจสุขภาพสัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัย โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) ใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง ร่วมกับนักบินอาสามัคร นาย Eduado Anrelo Loigorri และนายสุชาติ รักนาม ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561 บริเวณเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และบริเวณเกาะศรีบอยา เกาะจำ เกาะปู จังหวัดกระบี่ ผลการสำรวจยอดสูงสุดของการพบเห็น (ไม่ใช่จำนวนประชากรสัตว์ทะเลในพื้นที่ เนื่องจากอาจมีการนับตัวซ้ำ) ผลการสำรวจบริเวณจังหวัดพังงาพบ พะยูน 2 ตัว โลมา 14 ตัว และเต่าทะเล 3 ตัว และจังหวัดกระบี่พบ พะยูน 17 ตัว โลมา 2 ตัว เต่าทะเล 35 ตัว ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบสุขภาพพะยูนโดยรวมปกติ นอกจากนี้ยังพบพะยูนมีพฤติกรรมผสมพันธุ์กัน แสดงถึงความสมบูรณ์ของตัวสัตว์ รวมถึงโลมาหัวบาตรหลังเรียบ พบว่ามีพฤติกรรมการผสมพันธุ์เช่นกัน สุขภาพโดยรวมไม่พบสัตว์ทะเลหายากที่แสดงความผิดปกติ