ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด พื้นที่เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด พื้นที่เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง

วันที่ 4 - 9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด พื้นที่เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง ในแนวหญ้าทะเลพื้นที่อ่าวทุ่งจีน และเกาะนก ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 14,970 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมดที่มีการแพร่กระจายในเขตทะเลอันดามัน ทั้ง 12 ชนิดคือ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii), หญ้าเงาใส (Halophila decipiens), หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major), หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor), หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides), หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii), หญ้าชะเงาปลายใบมน (Cymodocea rotundata), หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata), หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia), หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis), และหญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) การประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยส่วนใหญ่พบ สมบูรณ์ปานกลาง (มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26-50) ถึง สมบูรณ์ดีมาก (มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75) ซึ่งพบหญ้าใบมะกรูด และหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่นในพื้นที่สำรวจ และยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนกระจายทั่วทั้งบริเวณแนวหญ้าใบมะกรูด