ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำวัยอ่อน 6 สถานีและไมโครพลาสติก 5 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำวัยอ่อน 6 สถานีและไมโครพลาสติก 5  สถานี

วันที่ 14-16 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำวัยอ่อน 6 สถานีและไมโครพลาสติก 5  สถานี ภายใต้โครงการพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์โดยธรรมชาติ สัตว์พื้นทะเลที่พบเบื้องต้นเป็นกลุ่มไส้เดือนทะเล กลุ่มกุ้งปู กลุ่มดาวเปราะ และกลุ่มหอยทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบอาศัยได้ทั่วไปบริเวณพื้นทะเล คุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น โดยบริเวณที่เก็บตัวอย่างฝั่งตะวันตกของเกาะลันตาใหญ่ซึ่งเป็นหาดทรายและแหล่งท่องเที่ยว พบนักท่องเที่ยวหนาแน่นขณะเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกบนบก และบริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านที่สำคัญ จึงพบเครื่องมือประมงทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ดังนั้นจึงควรมีการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่เปราะบางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่าผิดปกติ จักได้หาสาเหตุได้ทันท่วงที