ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนพืช) บริเวณรอบเกาะภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนพืช) บริเวณรอบเกาะภูเก็ต

วันที่ 17-18 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนพืช) บริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 24 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 30.5-32.5 องศาเซลเซียล ความเค็ม 31-33 พีพีที และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.1-7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ ไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี