ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย.2561

เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย.2561

เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย.2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 25 สถานี โดยในวันที่ 18 เม.ย.2561 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำรอบเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันออก จำนวน 10 สถานี  สภาพอากาศทั่วไปคลื่นลมค่อนข้างสงบ อากาศร้อนอบอ้าว ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.99-8.14 ความเค็ม 31-33 ppt อุณหภูมิน้ำ 31.6-33.1 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.24-6.93 มิลลิกรัมต่อลิตร เเละในวันที่ 19 เม.ย.2561 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำรอบเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันตก จำนวน 15 สถานี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหาดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สภาพอากาศทั่วไปคลื่นลมค่อนข้างสงบ อากาศร้อนอบอ้าว ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.97-8.16 ความเค็ม 31-33 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.3-32.7 องศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.14-6.98 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป