ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน บริเวณพื้นที่แหลมสอม จังหวัดพั

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน บริเวณพื้นที่แหลมสอม จังหวัดพั

วันที่ 18-20 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน บริเวณพื้นที่แหลมสอม จังหวัดพังงา ผลการรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินจากหญ้าทะเลจำนวน 3 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และ หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) ที่ระดับความหนาแน่นของหญ้าทะเล 80, 60 และ 60  เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และพื้นที่ว่างใกล้เคียง จำนวน 2 สถานี รวมทั้งหมด 5 สถานีๆ ละ 40 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 200 ตัวอย่างตะกอนดิน เพื่อเตรียมนำส่งวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนต่อยังห้องปฏิบัติการ