ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน

เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน 

ภายใต้โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะไม้ท่อน เกาะเฮ อ่าวป่าตอง และหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งอนุรักษ์แนวปะการัง รวมไปถึงแหล่งท่องมีชื่อเสียงที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในเชิงการท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น 

โดยขั้นตอนการดำเนินงานประกอบไปด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ด้วยเครื่อง CTD  การเปลี่ยนขวดดักตะกอนใต้น้ำเพื่อศึกษาอัตราการตกตะกอนในแนวปะการัง รวมไปถึงการเก็บกู้เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเลต่อเนื่อง (Temperature logger) 

ทั้งนี้ จากการวัดปัจจัยพื้นฐานของน้ำทะเลเบื้องต้นพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ส่วนปัจจัยทางสมุทรศาสตร์อื่นๆจะทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ เป็นฐานข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ในอนาคตต่อไป