ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง และหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง และหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง และหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ ผลการสำรวจบริเวณอ่าวสิเกา มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 33.2 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.8 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.88 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.4 mg/L ส่วนพื้นที่บริเวณหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 33.3 ppt อุณหภูมิน้ำ 31.4 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.78 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.5 mg/L ทั้งนี้ พบตัวอย่างแมงกะพรุนจากการสำรวจในพื้นที่อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 3 ชนิดจากการเก็บด้วยอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น คือ Chiropsoides buitendijiki จำนวน 2 ตัว Chrysaora sp. จำนวน 3 ตัวและ Aequorea sp. จำนวน 5 ตัว และพบตัวอย่างจากการสำรวจบริเวณหาดราไว จังหวัดสตูล จำนวน 2 ชนิด คือ Chiropsoides biutendijki จำนวน 5 ตัว และ Phyllorhiza punctata จำนวน 3 ตัว ซึ่งตัวอย่างชนิดหลังเก็บด้วยสวิง