ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้สำรวจจำนวนก้นบุหรี่ในชายหาดที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่”

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้สำรวจจำนวนก้นบุหรี่ในชายหาดที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่”

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้สำรวจจำนวนก้นบุหรี่ในชายหาดที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” โดยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้สำรวจบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พบก้นบุหรี่เฉลี่ย 0.37 ชิ้นต่อตารางเมตร คิดเป็นค่ากลางเท่ากับ 45,728 ชิ้น ตลอดแนวชายหาด (เดิม เท่ากับ 0.76 และ 101,058 ชิ้น ตามลำดับ) และวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 (เกาะลันตา) หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักบริหารจัดกาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ภูเก็ต  สำรวจจำนวนก้นบุหรี่บริเวณหาดคลองดาวและหาดพระแอะ เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ โดยที่หาดคลองดาว พบก้นบุหรี่เฉลี่ย 0.21 ชิ้นต่อตารางเมตร คิดเป็นค่ากลางเท่ากับ 9,578 ชิ้น ตลอดแนวชายหาด (เดิม เท่ากับ 0.13 และ 1,649 ชิ้น ตามลำดับ) และที่หาดพระแอะ พบก้นบุหรี่เฉลี่ย 0.13 ชิ้นต่อตารางเมตร คิดเป็นค่ากลางเท่ากับ 9,076 ชิ้น ตลอดแนวชายหาด (เดิม เท่ากับ 0.03 และ 1,968 ชิ้น ตามลำดับ) โดยพบว่าจำนวนก้นบุหรี่บริเวณหาดป่าตองมีปริมาณลดลง แต่บริเวณหาดคลองดาวและหาดพระแอะมีจำนวนมากขึ้น อาจสืบเนื่องจากจำนวนที่พักและร้านอาหารในพื้นที่หาดคลองดาวและหาดพระแอะมีมากขึ้นกว่าการสำรวจในครั้งแรก จึงควรมีการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเพิ่มเติม