ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง และหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง และหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล

วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง และหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ ผลการสำรวจบริเวณอ่าวสิเกา มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 32.6 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.90 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.5 mg/L ส่วนพื้นที่บริเวณหน้าหาดราไว จังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 31.6 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.6 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.71 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.6 mg/L ทั้งนี้ พบตัวอย่างแมงกะพรุนจากการสำรวจในพื้นที่อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 3 ชนิด คือ Chironex sp. C จำนวน 5 ตัว Chiropsoides buitendijki จำนวน 14 ตัว และ Aeqourea sp. จำนวน 37 ตัว และพบตัวอย่างจากการสำรวจบริเวณหาดราไว จังหวัดสตูล จำนวน 4 ชนิด คือ Chiropsoides buitendijki จำนวน 31 ตัว Morbakka sp. C จำนวน 3 ตัว Chrysaora sp. จำนวน 3 ตัว และ Aeqourea sp. จำนวน 1 ตัว

เนื่องจากผลการสำรวจพบแมงกะพรุนกล่อง Chironex sp. C เห็นควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลในบริเวณอ่าวสิเกา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น หากได้รับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนดังกล่าว โดยวิธีการใช้น้ำส้มสายชูราดต่อเนื่องบริเวณที่สัมผัส อย่างน้อย 30 วินาที และให้รีบส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามอาการต่อไป