ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เดินทางไปสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จังหวัดภูเก็ต ได้แก่เกาะราชาใหญ่และเกาะไม้ท่อน

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เดินทางไปสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จังหวัดภูเก็ต ได้แก่เกาะราชาใหญ่และเกาะไม้ท่อน

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เดินทางไปสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จังหวัดภูเก็ต ได้แก่เกาะราชาใหญ่และเกาะไม้ท่อน

ข้อมูลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าปะการังที่ดำเนินการย้ายปลูกทั้งที่ด้วยวิธียึดติดบนอิฐบล็อคและบนพื้นผิวธรรมชาติเกาะไม้ท่อนมีสีซีดลงประมาณ 10 - 20% (ในขณะที่ปะการังในธรรมชาติมีสีซีดจางลงประมาณ 5 - 10 %) และปะการังที่ดำเนินการย้ายปลูกที่เกาะราชาใหญ่มีสีซีดลงประมาณประมาณ 5 - 10% โดยสาเหตุที่ปะการังมีสีซีดจางเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ซึ่งจะทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวต่อไป