ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นผู้แทน ทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นภาพรวมโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นผู้แทน ทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นภาพรวมโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นผู้แทน ทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นภาพรวมโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการฯ และรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูลทรัพยาการชีวภาพของประเทศไทย ผลการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน มีระบบฐานข้อมูล MySQL สิ่งมีชีวิตทางทะเล (สัตว์ทะเล) ปัจจุบันจัดเก็บใน Server ภายนอก ทช. > Digital Ocean : Node Singapore โดย Os ที่ใช้งานอยู่คือ Linux Ubuntu 16.04 ทั้งนี้จากแบบสำรวจความเห็นของคณะทำงาน สวพ. มีความพร้อมให้เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 4 ฟิลด์ (จากจำนวน 8 ฟิลด์ที่ทางคณะทำงานต้องการ) ข้อมูลเชิงพิพิธภัณฑ์อย่างน้อย 6 ฟิลด์ (จากจำนวน 16 ฟิลด์) ข้อมูลอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย 22 ฟิลด์ (จากจำนวน 26 ฟิลด์) ข้อมูลอื่นสำหรับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต 1 ฟิลด์ (จากจำนวน 1 ฟิลด์) ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยาอย่างน้อย 4 ฟิลด์ (จากจำนวน 13 ฟิลด์) ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์อย่างน้อย 1 ฟิลด์ (จากจำนวน 15 ฟิลด์) ข้อมูลเชิงการเก็บสำรวจอย่างน้อย 3 ฟิลด์ (จากจำนวน 6 ฟิลด์) ข้อมูลเชิงชีววิทยาอย่างน้อย 2 ฟิลด์ (จากจำนวน 3 ฟิลด์) ข้อมูลอ้างอิงอย่างน้อย 1 ฟิลด์ (จากจำนวน 8 ฟิลด์) และข้อมูลเชิงการนำไปใช้อย่างน้อย 2 ฟิลด์ (จากจำนวน 9 ฟิลด์) ทั้งนี้เรื่องการอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูล ทางคณะทำงานในโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย จะประสานกับทาง ทช. ต่อไป

2. เสนอแนะให้มีการประชุมหน่วยงานของ ทช. ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ทช. ต่อไป