ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และนางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นผู้แทน ทช. เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 3

นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และนางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นผู้แทน ทช. เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และนางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นผู้แทน ทช. เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ผลการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. คณะทำงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ต้องการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ Single Window โดยจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ ทั้งนี้ระบบคลังข้อมูลฯ จะแสดงผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายละเอียด โดยระบบจะ link ไปที่หน้าเว็บของหน่วยงานเจ้าของ

2. ร่วมให้ความเห็นในการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างฟิลด์กลุ่มสัตว์