ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน ภายใต้โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน  ภายใต้โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน ภายใต้โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในเชิงการท่องเที่ยวโดยขั้นตอนการดำเนินงานประกอบไปด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ด้วยเครื่อง CTD รวมไปถึงการเก็บกู้เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเลต่อเนื่อง (Temperature logger) อีกด้วย ผลการทดลองในเบื้องต้น พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วง 5.43-6.29 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ผลตรวจวัดควาเค็มมีค่าอยู่ในช่วง 30-32 ppt ทั้งนี้ จากการวัดปัจจัยพื้นฐานของน้ำทะเลเบื้องต้นพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ส่วนปัจจัยทางสมุทรศาสตร์อื่นๆจะทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ เป็นฐานข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ในอนาคตต่อไป