ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด พื้นที่อ่าวป่าคลอก

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด พื้นที่อ่าวป่าคลอก

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการออกสำรวจประเมินชนิด การแพร่กระจาย และสถานภาพของหญ้าทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิด พื้นที่อ่าวป่าคลอก (2,467 ไร่) อ่าวภูเก็ต (507 ไร่) เกาะนาคาใหญ่ (10 ไร่) จังหวัดภูเก็ต ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 2,984 ไร่ พบหญ้าทะเลที่พบได้ในเขตทะเลอันดามันทั้งหมด 11 ชนิดคือ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii), หญ้าเงาใส (Halophila decipiens), หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major), หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor), หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides), หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii), หญ้าชะเงาปลายใบมน (Cymodocea rotundata), หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata), หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia), และหญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) การประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยส่วนใหญ่พบ สมบูรณ์ปานกลาง (มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26-50) ถึง สมบูรณ์ดีมาก (มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75) ซึ่งพบหญ้าใบมะกรูด และหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่นในพื้นที่สำรวจ และยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนบริเวณแนวหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก