ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “รู้จักป่าคลอก จากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมัคคุเทศก์อาสา” ครั้งที่ 4/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน - ตำบลป่าคลอก โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “รู้จักป่าคลอก จากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมัคคุเทศก์อาสา” ครั้งที่ 4/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน - ตำบลป่าคลอก โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “รู้จักป่าคลอก จากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมัคคุเทศก์อาสา” ครั้งที่ 4/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน - ตำบลป่าคลอก โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 คน ช่วงบ่ายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 41 คน จาก ศวทม. และโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เพื่อให้ครูและนักเรียนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์และพืชทะเลในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในช่วง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของตนให้กับนักเรียน