ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้จัดกิจกรรมอบรมฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้จัดกิจกรรมอบรมฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย

วันที่ 19กรกฎาคม 2561เวลา 09.00 น. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้จัดกิจกรรมอบรมฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป โดยศวทม.อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมและมีเจ้าหน้าที่บรรยายในหัวข้อ "แนวปะการังและกัลปังหา" และ "สัตว์ทะเลหายาก" นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ปล่อยเต่าตนุอายุ 10 เดือนและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมทช. จำนวน 1 ตัว ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต