ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนิน กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนิน กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยภายใต้บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยจากการประชุมในครั้งนี้ได้มีการวางกรอบการดำเนินกิจกรรม และแนวทางในความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนอกจากนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยฯในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการต่อไป