ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและฝั่งทะเลอันดามันได้ติดตามและตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดของโรงแรมตรีสารา จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและฝั่งทะเลอันดามันได้ติดตามและตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดของโรงแรมตรีสารา จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและฝั่งทะเลอันดามันได้ติดตามและตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดของโรงแรมตรีสารา จังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เป็นจำนวน 6 รัง นำโดยนายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายาก พร้อมด้วยนางสาวชวัญญา เจียกวธัญญูและนายปฐมพงษ์ จงจิตต์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ร่วมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางกับคณะผู้บริหารโรงแรมตรีสารา ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกรณีแม่เต่าขึ้นวางไข่รวมถึงกรณีลูกเต่าฟักออกจากรัง เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์กรภาคเอกชนในการอนุรักษ์และใช้พื้นที่ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลบริเวณหลุมวางไข่เพื่อใช้ในการประกอบการเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่และการฟักออกจากรังของลูกเต่าทั้ง 6 รัง และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมหารือ
ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการกรณีเต่าทะเลขึ้นวางไข่ต่อไปในอนาคต