ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล และกลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณพื้นที่อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และแหลมสอม จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล และกลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณพื้นที่อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และแหลมสอม จังหวัดพังงา

วันที่ 10-13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล และกลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณพื้นที่อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และแหลมสอม จังหวัดพังงา โดยเก็บหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) บริเวณส่วนที่อยู่เหนือดิน และใต้ดิน รวมถึงตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในแต่ละระดับความหนาแน่น จำนวน 4 ระดับ คือ 10, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เพื่อนำไปศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ผลการรวบรวมแบ่งเป็น ตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 16 ตัวอย่าง และตัวอย่างดินตะกอนจำนวน 160 ตัวอย่าง เพื่อเตรียมนำส่งวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป