ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้ากลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ออกภาคสนามทางทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดพังงา เพื่อเก็บ ตัวอย่างน้ำทะเลและปัจจัยทางสมุทรศาสตร์

เจ้าหน้ากลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ออกภาคสนามทางทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดพังงา เพื่อเก็บ ตัวอย่างน้ำทะเลและปัจจัยทางสมุทรศาสตร์

เมื่อวันที่ 7- 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้ากลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ออกภาคสนามทางทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดพังงา เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ เก็บกู้เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง ภายใต้โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการเก็บกู้และติดตั้งเครื่องมือวัดกระแสน้ำ (ADCP) ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน "Ocean Forecasting and Marine Disaster MitigationSystem for Southeast Asia Seas (OFS)" ผลการสำรวจภาคสนามในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี อย่างไรก็ตามยังไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว สำหรับการตรวจวัดกระแสน้ำใกล้ผิวบริเวณฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเวลา 13 ชั่วโมงพบว่ากระแสน้ำสุทธิมีทิศทางไหลไปทางทิศใต้ ซึ่งสอดคล้องกับระบบพยากรณ์ด้านสมุทรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน อนึ่งตัวอย่างน้ำทะเล และข้อมูลเชิงลึกอื่นๆจะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป