ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1"

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1"

วันที่ 17-18กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตัวแทนคณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม จำนวนทั้งสิ้น48 คน โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และวิธีการสำรวจในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดมงคลวราราม พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศหญ้าทะเล หาดหิน และหาดทราย โดยการเดินเก็บตัวอย่างและลากอวนทับตลิ่ง ใกล้เกาะปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งฝึกอบรมการจำแนกตัวอย่างเบื้องต้นและการเก็บรักษาตัวอย่าง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน