ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟู และทำขอบเขตแปลงปลูกย่อย จำนวน 7 แปลงปลูก ในพื้นที่ 24 ไร่

เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  ได้ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่  สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟู และทำขอบเขตแปลงปลูกย่อย จำนวน 7 แปลงปลูก ในพื้นที่ 24 ไร่

วันที่ 5 -10  พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  ได้ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่  สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟู และทำขอบเขตแปลงปลูกย่อย จำนวน 7 แปลงปลูก ในพื้นที่ 24 ไร่  และได้ดำเนินการฟื้นฟูหญ้าทะเล ชนิดหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides)  แบบแยกกอจากแหล่งพันธุ์ธรรมชาติ โดยปลูกร่วมกับชาวบ้าน รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 4,500 ต้น  พื้นที่ 3 ไร่ และเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลในบริเวณที่ปลูกหญ้ามาศึกษาถึงชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต ยังห้องปฏิบัติการต่อไป