ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 28 สถานี และดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี

จ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 28 สถานี และดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 28 สถานี และดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28-38.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 28-32 พีพีที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.90-8.22 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.3-8.9 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีคลื่นลมเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนตกในบางพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมันดิน และปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในทุกสถานีที่ทำการเก็บตัวอย่าง