สื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต

เต่าทะเลไทย ชนิด ชีววิทยา การศึกษาและการอนุรักษ์

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษบริเวณชายฝั่ง จังหวัดภูเก..

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

คู่มือความรู้ป่าชายเลน (พิมพ์ครั้งที่ 5)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะลแล..

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่..