เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

ส่วนสื่อสารองค์กร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผน และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด
    และการเผยแพร่ภารกิจเพื่อส่งเสริมองค์กร

3. ประมวลกิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเพื่อเผยแพร่
    แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน

4. ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
    กิจกรรม และดูแลระบบกระจายเสียงภายในกรม

5. ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของข่าวสารก่อนที่จะเสนอผู้บริหาร
6. วางแผนและดำเนินการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
    และความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร

7. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น
    ที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนสื่อสารองค์กรออกเป็นดังนี้

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายเผยแพร่
3. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
4. ห้องสมุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล กรองสถานการณ์ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
     ทางด้านการประชาสัมพันธ์

1.2 ดำเนินการหาข่าว เขียนข่าว บทความ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 
    
ภารกิจของกรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรนำเสนอผ่านสื่อมวลชนและช่องทางต่าง ๆ
1.3 จัดแถลงข่าว เพื่อบอกกล่าว ทำความเข้าใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรม
1.4 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิชาการทางด้านประชาสัมพันธ์
1.5 ดำเนินการพัฒนา สร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้านประชาสัมพันธ์
1.6 ดำเนินการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจกรมผ่านสื่อออนไลน์
1.7 ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภายในองค์กร
1.8 รับผิดชอบงาน CLIPING ข่าว
1.9 รับผิดชอบงานผู้ดำเนินรายการในพิธีการต่าง ๆ
1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายเผยแพร่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

2.1 กำหนดรูปแบบ ออกแบบ และผลิตสื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่
     องค์ความรู้ขององค์กร

2.2 ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร ผ่านเอกสาร สื่อออนไลน์ นิทรรศการ
     และเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร

2.3 เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ วีดีทัศน์
     สื่อรณรงค์และสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ

2.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการเผยแพร่องค์ความรู้
     ขององค์กรตลอดจนการจัดกิจกรรม

2.5 ดำเนินการออกแบบและผลิตโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานของกรม      
2.6 รับผิดชอบงานด้านงบประมาณและอำนวยการของหน่วยงาน
2.7 ออกแบบและผลิตพร้อมตกแต่งสถานที่สำหรับการจัดงานแถลงข่าว
     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรมอื่น ๆ

2.8 จัดระบบ เก็บรวบรวมอุปกรณ์นิทรรศการและกิจกรรมต่างให้เป็นระบบหมวดหมู่
2.9 ดูแล ปรับปรุงเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการเผยแพร่
     ประชาสัมพันธ์

2.10 รับผิดชอบงานด้านงบประมาณและอำนวยการของหน่วยงาน
2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

3.1 จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
3.2 ให้บริการระบบภาพและเสียง

3.3 รับผิดชอบงานตัดต่อและมัลติมีเดีย
3.4 รับผิดชอบงานออกแบบภาพกราฟฟิก
3.5 ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียง ไมค์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
3.6 ทำหน้าที่ตัดต่อสารคดี สปอตวีดิทัศน์ และสปอตวิทยุ
3.7 ปรับปรุงพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา
3.8 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในด้านโสตทัศนูปกรณ์
3.9 ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุ โสตทัศน์
3.10 รับผิดชอบงานถ่ายภาพนิ่ง/ถ่ายวีดีทัศน์
3.11 ดูแลรักษาอุปกรณ์บันทึกภาพ
3.12 ติดตามภารกิจของผู้บริหาร เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์

3.13 ดำเนินการบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ 
       ที่สำคัญของกรม

3.14 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของกรม
3.15 รับผิดชอบงานธุรการของส่วนสื่อสารองค์กร
3.16 ออกแบบงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์  

3.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ห้องสมุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

4.1 จัดระบบหมวดหมู่หนังสือให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน
4.2 จัดหาหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ มาไว้บริการประจำห้องสมุด
4.3 ปรับปรุงระบบห้องสมุดให้ทันสมัยโดยก้าวไปสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
4.4 ให้บริการยืม-คืน หนังสือ
4.5 จัดทำระเบียบการใช้ห้องสมุด
4.6 ให้บริการเอกสารเผยแพร่
4.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  5.2 รับเรื่องราวร้องทุกข์และการยื่นขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
  5.3 จัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
  5.4 ประสานกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อวินิจฉัยกรณีที่เกี่ยวข้อง
  5.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของงานที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด
  5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย