เอกสารเผยแพร่

แผ่นพับ ทช.

บทบาท ภารกิจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2559

แผ่นพับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทบาทภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทบาทภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Eng)

สัตว์สัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010

ทรัพยากรป่าชายเลน

ทรัพยากรปะการัง

ทรัพยากรปะการัง