ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเข้าข้อมูลเอกสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประชุมโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเข้าข้อมูลเอกสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ส่วนพัสดุเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนำเข้าข้อมูลเอกสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทช. และพัฒนาระบบ ซึ่งพัสดุได้เข้าร่วมพิจารณาในส่วนงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ข้อมูลทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สามารถรองรับการดำเนินการจามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเรื่องการบริหารพัสดุซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานสูงสุด โดยจะมีวิธีการคือ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ทั้งในส่วนของครภัณฑ์ และสิ่งปลูฏสร้างของกรม