หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บุคลากร

บุคลากร

 

 
 
นางสาวธิดาสวัสดิ์  เศวตมาลย์ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
     
 

noon_thida@hotmail.com
0 2141 1313

 

     
     
นายวัฒนะชัย  เพชรฐิติวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวสุรีพร  กิจจามัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   

apinan_27@hotmail.com
0 2141 1310

 

 

sureeporn.kit@gmail.com
0 2141 1311

   
     
นางสาวพัชรีพร  เขาเหิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวโสภิดา  คำบุญเหลือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

patchareepornkh@gmail.com
0 2141 1312

  aoi_sopida@hotmail.com
0 2141 1312
   
       

นางสาวนลพรรณ  ยศอาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
(ว่าง) 
เจ้าพนักงานธุรการ
   

nykati12@hotmail.com
0 2141 1312

 
0 2141 1312