Queen9
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 0 2141 1312 | โทรสาร: 0 2143 9252

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนที่

แผนที่

Google Map