หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สรุปผลงานประจำปี กพร.ทช.

1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557
1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของ กพร. ทช. ครั้งที่ 2  รอบ 6 เดือน