หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารเผยแพร่ จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต

     

      มื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.  นายรักชาติ สุขสำราญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต" ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  ในการนี้ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทำการประมวลเป็นข้อเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ระยะ 20 ปี โดยมีนางสาวสุนทรี  สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน  ทั้งนี้ ทั้งนี้ ในการประชุมมีการนำเสนอผลการศึกษาระบบราชการไทย เพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ระยะ 20 ปี โดย รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้ง มีการชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ โดย นายณรงค์ บุญโญ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ พร้อมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

เอกสารแนบ


ทิศทางในอนาคต 45 หน้า
ทิศทางในอนาคต 45 หน้า
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 3.74 Mbดาวน์โหลด: 155 ครั้ง
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 2.17 Mbดาวน์โหลด: 754 ครั้ง