280 เว็บไซต์บริการ ปชช.
20yrs
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารเผยแพร่ จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

การพัฒนาจังหวัด (จังหวัดพันธุุ์ใหม่ : High Performance)
การพัฒนาจังหวัด (จังหวัดพันธุุ์ใหม่ : High Performance)

        เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการโครงการพัฒนาจังหวัด ที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และกำลังคน (จังหวัดพันธุุ์ใหม่ : High Performance) จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการการพัฒนาระบบริหารราชการในภูมิภาคให้มีโครงสร้างกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีรศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ประมาณ 40 หน่วยงาน 

        โดยสาระสำคัญสรุปได้ว่า
1. ที่มาของแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมดำเนินการ มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยรับไปนำร่อง จำนวน 6 จังหวัด ภายในปี พ.ศ. 2562 และขยายผลให้เป็น 38 จังหวัด (ครึ่งหนึ่งของจังหวัดที่มีอยู่) ภายในปี พ.ศ. 2565 

2. ในการศึกษานี้ ได้คัดเลือกพื้นที่จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ 1) ภูเก็ต 2) นครพนม   3) ขอนแก่น 4) ฉะเชิงเทรา 5) ระยอง และ 6) สุโขทัย สำหรับจังหวัดดังกล่าวนี้ อาจยังไม่ใช่จังหวัดนำร่องเพื่อส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการทั้งหมด เป็นเพียงการกำหนดเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยคัดเลือกจากหัวข้อประเด็นศึกษาหรือยุทธศาสตร์ที่เป็นบทบาทหลักของจังหวัด เช่น EEC การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาแล้ว 3 จังหวัด

เอกสารแนบ


โครงการ จังหวัดพันธุ์ใหม่
โครงการ จังหวัดพันธุ์ใหม่
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.11 Mbดาวน์โหลด: 1,754 ครั้ง