หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารเผยแพร่ จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ
การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

ภาพประกอบ