หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

กพร.จัดประชุม คกก.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2563
กพร.จัดประชุม คกก.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2563

        วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรม ทช. ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรม ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด 1-7 ที่จะต้องดำเนินการประเมินตนเองในระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้หารือถึงเรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ : ทช. หารือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1

ภาพประกอบ