หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

การประชุมร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
การประชุมร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

      กรมป่าไม้ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 1/2563  ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โดยนายขวัญชัย  ดวงสถาพร  เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงฯ โดยนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้แทนกรม.ทช. โดย รองอธิบดีฯ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี เจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ. ในคณะอนุกรรมการฯ  
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องสืบเนื่อง คือ
1) การจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประเด็นนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับป่าไม้ ข้อ 5 กำหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในยุทธศาสตร์ 
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่จัดตั้งเป็นการถาวรโดยกฎหมาย ซึ่งประธานฯ ขอพิจารณา ข้อ 5 และ ข้อ 7 ในการประชุมครั้งต่อไป 
2) การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าตาม Base line เรื่อง ขอบเขตพื้นที่ป่าตามกฎหมาย และข้อมูลพื้นที่ป่าคงสภาพ ที่ประชุมฯพิจารณาแล้วยังมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของ อส พื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่นอกเขตการปกครอง ของ ทช. และพื้นที่ป่าสงวนที่มีจำนวนลดลง ของ ปม.  จึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล อีกครัง
          สำหรับเรื่องพิจารณาหลักที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอเชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของแต่ละกรมฯ มาชี้แจงในครั้งนี้ คือ การจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติฯ ข้อ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ หน่วยงาน ปม อส และ ทช รายงานความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้างของแต่ละกรมฯ โดยเน้นปัญหาอุปสรรคที่อาจทำให้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานไม่ได้ ซึ่งในส่วนของ ทช. โดยรองอธิบดีฯ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ชี้แจงความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องการบริหารจัดการป่าชายเลน ผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความทับซ้อนของพื้นที่ การใช้ประโยชน์. การบริหารจัดการ ซึ่งมติที่ประชุม ได้ขอให้กรม ทช พิจารณาจัดทำข้อมูลโครงสร้างในเรื่องของ สถานภาพปัจจุบัน หลักการเหตุผลในการปรับโครงสร้าง และสิ่งที่จะปรับในอนาคต พื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของแต่ละกรมฯ รวมถึงพิจารณาจัดทำข้อมูลในเรื่องแผนแม่บทพัฒนาป่าไม้แห่งชาติ เกี่ยวกับ         
          ทั้งนี้ขอให้ กพร ทุกกรมฯ มานำเสนอประเด็นเรื่องโครงสร้างดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น

ภาพประกอบ