หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

กพร.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ 2/2563
กพร.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ 2/2563

          วันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือและนำเสนอร่างผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุม

ภาพประกอบ