หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

กพร.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA 4.0 บรรยาย โดย อ.กิตติณัฐ
กพร.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA 4.0 บรรยาย โดย อ.กิตติณัฐ

          วันที่ 16 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เป็นประธานการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค ประมาณ 60 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

          การประชุมสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วนำไปรายงานตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ปี 2563 โดยมุ่งสู่การยกระดับกรมฯ ให้เป็นส่วนราชการ 4.0 โดยมีนายกิติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรที่ปรึกษา ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลงานที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ รวมทั้งสิ้น 7 หมวด ได้แก่

          หมวด 1 การนำองค์กร                                                  
          หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์                                                               
          หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ                   
          หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้   
          หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร                           
          หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ