หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

กพร.และ กปล. ร่วมประชุมจัดทำแผนการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
กพร.และ กปล. ร่วมประชุมจัดทำแผนการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

          วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางจัดทำแผนการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลของสำนักงาน ก.พ.ร. เช่น สถิติการขอรับใบอนุญาต รายได้จากการจัดเก็บ ต้นทุนการดำเนินการ วิธีการที่จะเสนอปรับปรุง 

          ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการออกใบอนุมัติอนุญาต จำนวน 3 ฉบับ คือ 1) การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์ (ใบอนุญาตอื่นๆ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484) ใบละ 5 บาท 2) การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์ (การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ) ไร่ละ 10 บาท และ 3) การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์ (การทำประโยชน์อื่นๆ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ) ไร่ละ 50 บาท ซึ่งในการทบทวนจะต้องพิจารณาร่วมกันกับกรมป่าไม้ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ส่งให้ สป.ทส.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภาพประกอบ