หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

การประชุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2562 โดยผลการประเมินของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีคะแนนเฉลี่ย 89.83 อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง จัดเป็นลำดับที่ 5 จาก 10 หน่วยงานในสังกัด ทส. และมีข้อเสนอสำหรับตัวชี้วัดกระทรวง ประจำปี 2563 ให้พิจารณาตัดตัวชี้วัดป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง ออกจากการประเมินในปีนี้ และตัวชี้วัด Big Data มีมติให้ปรับปรุงเกณฑ์ วิธีการ และค่าเป้าหมายให้แสดงผลลัพธ์ที่มุ่งสู่รัฐบาล digital อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น