หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

กพร. และ ศทส. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างตัวชี้วัด ของ ทส. ประจำปี 2563
กพร. และ ศทส. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างตัวชี้วัด ของ ทส. ประจำปี 2563

          วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการจัดทำร่างตัวชี้วัด ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประจำปี 2563  เพื่อเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้าใจที่ตรงกัน  ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่องเดิม : https://dmcrth.dmcr.go.th/psdg/detail/8444/

ภาพประกอบ