หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

ประชุมชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

       วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจง

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องศูนย์อำนวย

การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ศอทช.) ชั้น 8 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

รองอธิบดี ทช. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดี ทช.

ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง และผู้แทน สทช.ที่ 1-7 โดยระบบ Video Conference

เพื่อรับทราบและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 5 ประเด็น จำนวน

8 ตัวชี้วัด นำไปเร่งรัดดำเนินการให้ไปตามเกณฑ์การประเมินเป้าหมายขั้นสูงต่อไป

 

ภาพประกอบ