หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

กพร.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เฉพาะส่วนกลาง) ครั้งที่ 4/2563
กพร.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เฉพาะส่วนกลาง) ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เฉพาะส่วนกลาง) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 โดยมีรองอธิบดี ทช. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการและผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดรอบหกเดือนแรก จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
1. ระดับความสำเร็จการดำเนินการจัดทำรายงานสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน
2. ระดับความสำเร็จการดำเนินการจัดทำรายงานสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
3. ระดับความสำเร็จการดำเนินการจัดทำรายงานสถานภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
4. ระดับความสำเร็จการดำเนินการจัดทำรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเล 
5. รูปแบบและแนวทางพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการ
6. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) 
7. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด