280 เว็บไซต์บริการ ปชช.
20yrs
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มาตรการcovid19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวพิเศษ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19)
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19)

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ตั้งแต่ วันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563

 

เอกสารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF

 

พรก. ฉุกเฉิน 16 ข้อกำหนด
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF