หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

ผอ.กพร ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต (ITA) ประจำปี 2563
ผอ.กพร ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต (ITA) ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศเหนือ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสังกัดกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ทช. ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วมในการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของแต่ละหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วย

อ่านต่อ : กรมทะเล รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต