หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนแม่บท/ คู่มือ/ หลักเกณฑ์

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560-2579

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560-2579

หลักเกณฑ์ราคามาตรฐาน ฯ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

หลักเกณฑ์ราคามาตรฐาน ฯ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย ว..

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) 2560-2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) 2560-2564

คู่มือกระบวนการจัดการประชุม

คู่มือกระบวนการจัดการประชุม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561)

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-SAR)

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-SAR)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำร..