หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ระเบียบน่ารู้/ พรบ./ พรฎ.

ระเบียบกระทรวงการคลัง(อบรม)

ระเบียบกระทรวงการคลัง(อบรม)

ระเบียบฯ การประดับเครื่องราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ระเบียบฯ การประดับเครื่องราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ระเบียบฯ การประดับเครื่องราช (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2541

ระเบียบฯ การประดับเครื่องราช (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2541

พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

เอกสารขาวคาดแดง ทส. ปีงบ 62

เอกสารขาวคาดแดง ทส. ปีงบ 62

พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่1) พ.ศ. 2546

พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่1) พ.ศ. 2546

พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2..

ระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560